سرویس ها

مشاوره جهت انتخاب بهترین ها

برنامه نویسی تحت آخرین استانداردها و جدیدترین ابزارهای توسعه

طراحی شماتیک مدارات الکترونیک

انتخاب بهترین قطعات متناسب با نیازهای پروژه

طراحی برد مدار چاپی منطبق بر آخرین استانداردهای طراحی

تیم دیجیترونیک آماده انجام پروژه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان میباشد