FAQ: مراحل انجام یک پروژه به چه صورت میباشد ؟

  1. ثبت پروژه از بخش ثبت سفارش
  2. تایید پروژه و توافق طرفین روی قیمت و جزئیات پروژه
  3. پرداخت پیش پرداخت (حدود 30 درصد هزینه کلی) و شروع مرحله اجرای پروژه
  4. اجرای پروژه در مدت تعیین شده
  5. تایید انجام صحیح پروژه توسط کارفرما
  6. پرداخت مابقی هزینه پروژه و تحویل پروژه

ارسال پاسخ

تیم دیجیترونیک آماده انجام پروژه های الکترونیکی در کوتاه ترین زمان میباشد